PEDESETNICA – DUHOVI

Prvo čitanje( Dj 2, 1-11 ):
Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti.
Čitanje Djela apostolskih
Kad je napokon došao dan Pedesetnice, svi su bili zajedno na istome mjestu. I eto iznenada šuma s neba, kao kad se digne silan vjetar. Ispuni svu kuću u kojoj su bili. I pokažu im se kao neki ognjeni razdijeljeni jezici te siđe po jedan na svakoga od njih. Svi se napuniše Duha Svetoga i počeše govoriti drugim jezicima, kako im već Duh davaše zboriti.
A u Jeruzalemu su boravili Židovi, ljudi pobožni iz svakog naroda pod nebom. Pa kad nasta ona huka, strča se mnoštvo i smete jer ih je svatko čuo govoriti svojim jezikom. Svi su bili izvan sebe i divili se govoreći: »Gle! Nisu li svi ovi što govore Galilejci? Pa kako to da ih svatko od nas čuje na svojem materinskom jeziku? Parti, Međani, Elamljani, žitelji Mezopotamije, Judeje i Kapadocije, Ponta i Azije, Frigije i Pamfilije, Egipta i krajeva libijskih oko Cirene, pridošlice Rimljani, Židovi i sljedbenici, Krećani i Arapi – svi ih mi čujemo gdje našim jezicima razglašuju veličanstvena djela Božja.«

Riječ Gospodnja

Otpjevni psalam ( Ps 104, 1ab.24ac.29bc-31.34 ):
Pripjev:
Pošalji Duha svojega, Gospodine, i obnovi lice zemlje!
Blagoslivljaj, dušo moja, Gospodina!
Gospodine, Bože moj silno si velik!
Kako su brojna tvoja djela, Gospodine,
puna je zemlja stvorenja tvojih.

Ako dah im oduzmeš, ugibaju,
i opet se u prah vraćaju.
Pošalješ li dah svoj, opet nastaju,
i tako obnavljaš lice zemlje.

Neka dovijeka traje slava Gospodnja:
nek se raduje Gospodin u djelima svojim!
Bilo mu milo pjevanje moje!
Ja ću se radovati u Gospodinu.

Drugo čitanje ( Gal 5, 16-25 ):
Plodovi Duha.
Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Galaćanima
Braćo: Po Duhu živite pa nećete ugađati požudi tijela! Jer tijelo žudi protiv Duha, a Duh protiv tijela. Doista, to se jedno drugomu protivi da ne činite što hoćete. Ali ako vas Duh vodi, niste pod Zakonom.
A očita su djela tijela. To su: bludnost, nečistoća, razvratnost, idolopoklonstvo, vračanje, neprijateljstva, svađa, ljubomor, srdžbe, spletkarenja, razdori, strančarenja, zavisti, pijančevanja, pijanke i tome slično. Unaprijed vam kažem, kao što vam već rekoh: koji takvo što čine, kraljevstva Božjega neće baštiniti. Plod je pak Duha: ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost, uzdržljivost. Protiv tih nema zakona. Koji su Kristovi, razapeše tijelo sa strastima i požudama. Ako živimo po Duhu, po Duhu se i ravnajmo!

Riječ Gospodnja

Evanđelje po Ivanu (15, 26-27; 16, 12-15):
Duh istine upućivat će vas u svu istinu.
U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Kada dođe Branitelj koga ću vam poslati od Oca – Duh Istine koji od Oca izlazi – on će svjedočiti za mene. I vi ćete svjedočiti jer ste od početka sa mnom.
Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine -upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama.”

Riječ Gospodnja

Današnja nedjelja je pedeseti dan nakon uskrsnuća Gospodinova. Isus nakon što je uzašao na nebo, svojim učenicima je poslao Duha Svetoga u plamenim jezicima iznad glave, tako da su bili u mogućnosti na drugim jezicima inspirirano svjedočiti u krajevima u koje su išli navještati Isusovo uskrsnuće. Isus je poslao Duha Istine da svjedoči za Njega, a i učenike je uputio da i oni također svjedoče za Njega. Duh Istine je proizišao od Oca i upućivao ih je u istinu, na način da nije govorio sam od sebe, nego je govorio što je čuo i navještao im ono što dolazi. Ključno je istaknuti da tijelo žudi protiv Duha, a Duh žudi protiv tijela. Kristovo tijelo je bilo raspeto, a ako se po Duhu živjelo, također se i po Duhu ravnalo.
Ono što je zanimljivo jest da su Isusovi učenici dobili zadaću širiti Njegovu riječ i djela, te nadahnuti ljude da Ga slijede. Važno je bilo izreći Isusovu muku, smrt i uskrsnuće, kako bi ljudi koji su slušali povjerovali i počeli slaviti Ga i slijediti. U ono doba se širenje kršćanstva činilo nevjerojatnim i zahtjevnim, ali je pokazivalo u primjeru onih koji su slijedili Isusa da su Mu vjerni i spremni dati svoj život. Isusovi učenici su prvi primjeri koji su započeli širenje Njegovih riječi, djela i životnih situacija u kojima je bio.
Do danas je širenje Isusovih riječi, djela i životnih situacija dano svima nama, a o svakome od nas ovisi hoćemo li se otvoriti prema Isusu i nastaviti širiti dalje Njegove riječi, djela i životne situacije, te Ga vjerno slijediti, kako bismo bili spašeni kada za to dođe vrijeme. Isus je puno toga navijestio što će se ostvariti i dogoditi, a o nama ovisi hoćemo li imati čvrstu vjeru, hoćemo li Mu se otvoriti i slijediti Ga. Njegove riječi nisu izmišljene, nego nas itekako potiču da Ga slušamo i slijedimo, jer se puno toga već ostvarilo i ima još događaja koji se trebaju dogoditi. Zato čovječe, vjeruj, slijedi i moli Boga svim srcem, svom dušom i svim umom!

Marija Vračević